14
STY 2022

Zgłaszanie naruszeń prawa

Zgłoszenia można dokonać na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

Kontakt do osoby przyjmującej zgłoszenia:

1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgłoszeniamops@gmail.com;
2. telefonicznie na numer: 793 001 995;
3. w formie korespondencji pocztowej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława. Zgloszenia należy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach; koperta wewnętrzna powinna zostać opatrzona dopiskiem "zgłoszenie nieprawidłowości".