29
PAZ 2021

Składanie wniosków
o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności.

O co może poprosić osoba ze szczególnymi potrzebami?

 • swobodne wejście do Ośrodka i załatwienie swojej sprawy (na zasadzie równości z innymi);
 • informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualnym i dotykowy lub głosowy;
 • dostępne cyfrowo pliki/ załączniki zamieszczane na stronie Ośrodka;
 • możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM);
 • skorzystanie z pętli indukcyjnej* - dla osób odwiedzających urząd, jak i pracowników Ośrodka;
 • preferowaną formę kontaktu z Ośrodkiem: telefon, komunikator audiowizualny, sms/mms, email;
 • materiały w druku powiększonym;
 • zamieszczenie napisów w materiałach audiowizualnych;
 • zamieszczenie tłumacza PJM w materiałach audiowizualnych;
 • zapewnienie dostępu do konkretnego pomieszczenia;
 • pomoc w przemieszczaniu się po Ośrodku;
 • pomoc w wypełnianiu wniosku, formularza itp.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności?
na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

Art. 29 „Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.”

Art. 30 „Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności.”

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).

Art. 18 ust. 1 „Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7".

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie w godzinach 7.15-15.15, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława;
 • korespondencją pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława;
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy Ośrodka: sekretariat@mops.ilawa.pl;
 • poprzez platformę ePUAP: /y73n54lkmz/SkrytkaESP.

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

 

(*) Pętla indukcyjna jest to system wspomagania słuchu, umożliwiający osobie słabosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku. W dużym skrócie, działanie pętli polega na nadawaniu sygnału poprzez pole magnetyczne, który odbierany jest bezpośrednio przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego.