01
PAZ 2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mops.miastoilawa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mops.miastoilawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mops.miastoilawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 26 października 2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 8 listopada 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Iławie informacje, w postaci odnośników do innych stron www, nie są dostępne cyfrowo w całości.
Oświadczenie sporządzono dnia 8 listopada 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator strony mops.miastoilawa.pl, telefon 89 649 97 38, adres poczty elektronicznej: admin@mops.ilawa.pl.  Tą samą drogą lub  na adres: sekretariat@mops.ilawa.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 6 A i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – brak progu w drzwiach wejściowych. Drzwi wejściowe mają około 90 cm szerokości, nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Na piętro, do poszczególnych działów MOPS, prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się na parterze i piętrze, na które można się dostać wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy. Korytarze znajdujące się na piętrze są dostępne tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się, na przykład na wózku są niedostępne. W obecnej sytuacji epidemiologicznej konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty. Wszyscy klienci obsługiwani są na parterze budynku. Przy wejściu głównym jest zainstalowany dzwonek, a na korytarzu na parterze domofon dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Opis innych dostosowań,

takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, jest pochylnia – jest zbyt długa i za bardzo pochylona, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się przy ulicy Grunwaldzkiej 6 A.

Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie jest:

Katarzyna Kaczerowska - tel. 89 6499720, adres e-mail: sekretariat@mops.ilawa.pl.


Opis dostępności architektonicznej budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie przy ulicy Wiejskiej 2D

Opis dostępności wejścia do budynku

1. Budynek posiada 5 wejść dla Klientów

 • a) wejście główne nr 1 znajduje się przy drodze wewnętrznej ul. Wiejskiej 2D;
 • b) wejście nr 2 z południowego szczytu budynku;
 • c) wencie nr 6 z północnego szczytu budynku;
 • d) wejścia 3 i 5 z tyłu budynku.

2. Wejścia 1, 2, 6 posiadają dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
3. Wejścia 3 i 5 wyposażone są w schody.
4. Progi w drzwiach nie stwarzają trudności komunikacyjnej.
5. Szerokości wszystkich drzwi wejściowych są co najmniej 100cm szerokości.
6. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ich otwarcie wymaga znacznej siły co stwarza utrudnienie dal dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Na piętro, do poszczególnych działów WTZ i MOPS, prowadzą schody, budynek wyposażony jest w windę osobową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i lokale organizacji mieszczą się na parterze i piętrze, na które można się dostać schodami lub windą.
Korytarze znajdujące się na piętrze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na parterze budynku, przy wejściu głównym nr 1 znajduje się punk informacyjny. Przy wszystkich wejściach jest zamontowany wideofon. Po wybraniu na klawiaturze nr 1 i dzwonek dyżurny otwiera drzwi.

Opis innych dostosowań (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

1. dwa wejścia do budynku posiadają pochylnie, pierwsze wejście jest bez zmiany poziomu. Kąt pochylni jest zgodny z normami;
2. nie ma pętli indukcyjnej;
3. na parterze trzy toalety są dostosowane dla niepełnosprawnych na wózkach;
4. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, bezpośrednio przed budynkiem na wydzielonym i oznaczonym znakiem poziomym miejscu (3 miejsca). Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim. Brak oznaczenia pionowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 1. Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Centrum Aktywności Lokalnej przy ul Wiejskiej 2D;
 2. Brak oznaczeń informacyjnych o takiej możliwości.

Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie jest:

Maciej Marciniak - tel. 89 6443085, 500 111 320, adres e-mail: cal.ilawa@gmail.com.


Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848)

Art.  5.  [Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]
1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.
2. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.
3. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062)

Art.  4.  [Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny]
1. Podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.
2. Podmiot publiczny w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podejmuje także działania mające na celu:

 • 1) uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
 • 2) usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

3. W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6.
4. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach umowy, o której mowa w ust. 3, następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

Art.  6.  [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]
Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:

 • a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
 • e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Art.  7.  [Dostęp alternatywny]
1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

 • 1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • 2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • 3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

3. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.