21
LIP 2023

Zmiany w programie Samodzielność – Aktywność – Mobilność!

Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mobilność osób z niepełnosprawnością

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lipca 2023 r. Uchwałą nr 14/2023 wprowadziła następujące zmiany do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Uzupełniono definicję dostosowanego samochodu osobowego w taki sposób, że techniczne dostosowanie samochodu osobowego może umożliwiać jednoczesną podróż więcej, niż jednej osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego.

Zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu będzie ustalana corocznie w planie finansowym PFRON.

Program będzie realizowany bezterminowo. Decyzję o zakończeniu programu podejmie Rada Nadzorcza PFRON.

Nabory (poprzez system SOW) zaczynać się będą od godziny 10:00 pierwszego dnia naboru, a nie o północy, jak to miało miejsce w pierwszej turze naboru.

Beneficjentami programu nie mogą być osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Wprowadzono nowe zasady rozpatrywania wniosków polegające na tym że:

po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru wniosków, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe są następujące:

  1. osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;
  2. osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;
  3. we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Pełna treść podjętej przez Radę Nadzorczą PFRON uchwały znajduje się pod linkiem: Uchwała oraz Program

Wprowadzone zmiany w programie wpływają na kształt wniosku o dofinansowanie, który jest składany w systemie informatycznym SOW, co skutkuje dodaniem trzech dodatkowych oświadczeń, których treść znajduje się w załączniku do komunikatu.

 

Źródłowy artykuł na stronie

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepe/